Portal akustyki profesjonalnej.

Portal akustyki profesjonalnej.

Wyszukiwarka

Najnowsze og?oszenia

Ankieta

Najbardziej interesuje Mnie...
 

U?ytkownicy online

We have 23 guests online
Strona domowa Kalendarium wydarze? 7-8.11.2011 - IV Oglnopolska Konferencja Szkoleniowa "Problem ha?asu w mie?cie"
LOGO ABRYSOrganizowana przy wsp?pracy Urz?du Miasta Kielce IV Oglnopolska Konferencja Szkoleniowa Problem ha?asu w mie?cie odb?dzie si? w Kielcach w dniach 7-8 listopada 2011 r. Has?em tegorocznej konferencji jest "Klimat akustyczny w przestrzeniach miejskich".
Bardzo popularne w ?rodowisku akustycznym spotkanie odb?dzie si? pod Honorowym Patronatem G?wnego Inspektora Ochrony ?rodowiska, Ligii Walki z Ha?asem oraz Prezydenta Miasta Kielce.

 
Podczas konferencji w?rd miast reprezentowanych przez uczestnikw, zostan? wylosowane niespodzianki przygotowane przez sponsora generalnego Firm? Far Data:
- kontroler ENVIRO 151 (dla gminy powy?ej 100 tysi?cy mieszka?cw)
- profesjonalna stacja meteorologiczna (dla gminy do 100 tysi?cy mieszka?cw).

Do pobrania zaproszenie na konferencj? wraz z programem. Pe?ny program prezentujemy tak?e w dalszej cz??ci artyku?u.

Serdecznie zapraszamy!


PROGRAM KONFERENCJI
7 listopada 2011 r. (poniedzia?ek)
9:30    REJESTRACJA UCZESTNIKW, BUFET KAWOWY
10:00    Otwarcie Konferencji, Wyst?pienia Go?ci Honorowych
10:20    Wp?yw r?nych form ha?asu na uszkodzenie s?uchu i inne aspekty zdrowia - dr hab. n. med. Stanis?aw Bie?, prof. UJK, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego, Kielce

ZARZ?DZANIE ?RODOWISKIEM AKUSTYCZNYM W MIASTACH
Sesja I    Prowadzenie:  dr in?. Bart?omiej Borkowski, Akademia Grniczo-Hutnicza, Krakw
10:35     Niepewno?? ocen zagro?e? akustycznych ?rodowiska - prof. dr hab. in?. Wojciech Batko, Akademia Grniczo-Hutnicza, Krakw
10:55    Systemy informacji przestrzennej jako narz?dzie zarz?dzania zrwnowa?onym rozwojem i ?rodowiskiem miasta na przyk?adzie Kielc - Jadwiga Skrobacka, Urz?d Miasta Kielce
10:15    Zarz?dzanie ?rodowiskiem akustycznym z wykorzystaniem nowoczesnych narz?dzi informatycznych wspomagaj?cych procesy decyzyjne - dr in?. Artur Kuboszek, Politechnika ?l?ska, Gliwice
11:35    Prawne instrumenty ochrony osb i mienia przed emisj? ha?asu w mie?cie - dr Anna Fogel, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa
11:55     Pytania i dyskusja
12:15    PRZERWA NA KAW?

Sesja II    Prowadzenie: dr hab. Janusz Kompa?a, prof. GIG, G?wny Instytut Grnictwa, Katowice
12:45    Zarz?dzanie informacj? akustyczn? na przyk?adzie m.st. Warszawy - Aleksandra G?adysz, Urz?d m.st. Warszawy
13:05    Wykorzystanie systemu monitoringu ha?asu drogowego przy tworzeniu strategicznych map akustycznych na przyk?adzie miasta Kielce - dr in?. Bart?omiej Borkowski, Akademia Grniczo-Hutnicza, Krakw
13:25    Multimedialne, przestrzenne mapy akustyczne - propozycje rozwi?za? - dr in?. Jacek Wierzbicki, Akademia Grniczo-Hutnicza, Krakw
13:45    Relacje pomi?dzy dzia?aniami przyj?tymi w programie ochrony ?rodowiska przed ha?asem a zarz?dzaj?cymi liniowymi ?rd?ami ha?asu na przyk?adzie Gda?ska - Jan Grabowski, Urz?d Miejski w Gda?sku
14:05    Czas na wyst?pienie
14:20    Pytania i dyskusja
14:40    LUNCH

Sesja III    Prowadzenie: Maciej Lorek, Urz?d Miejski w Gda?sku
BUFET KAWOWY W TRAKCIE OBRAD
15:40    Problemy zwi?zane z emisj? ha?asu przez obiekty u?yteczno?ci publicznej - Marian Stani, Urz?d Miasta Lublin
16:00    Polityka walki z ha?asem w Krakowie do?wiadczenia - Ewa Olszowska-Dej, Urz?d Miasta Krakowa
16:20    Ha?as edukacja ekologiczna - Lidia Lechowska, Urz?d m.st. Warszawy
16:40    Metodyka i konsekwencje kontroli ?rodowiska akustycznego w miastach - Przedstawiciel, Wojewdzki Inspektorat Ochrony ?rodowiska, Pozna?
17:00    Czas na wyst?pienia
17:15    Pytania i dyskusja, podsumowanie dnia
19:30    KOLACJA Z ZABAW? TANECZN?
8 listopada 2011 r. (wtorek)

KSZTA?TOWANIE PRZESTRZENI MIASTA W KONTEK?CIE KLIMATU AKUSTYCZNEGO
Sesja IV    Prowadzenie: Jan Grabowski, Urz?d Miejski w Gda?sku
BUFET KAWOWY W TRAKCIE OBRAD
10:00    Problemy ha?asu w aspekcie kszta?towania przestrzeni miejskiej - Artur Hajdorowicz, Urz?d Miasta Kielce
10:20    Zastosowanie modelowania oddzia?ywania ha?asu lotniczego w planowaniu przestrzennym - Witold Piechota, Przedsi?biorstwo Pa?stwowe Porty Lotnicze, Warszawa
10:40    Akustyka w planowaniu przestrzennym w Poznaniu - Krystyna Berezowska-Apolinarska, Miejska Pracownia Urbanistyczna, Pozna?
11:00    Czas na wyst?pienie
11:30    Pytania i dyskusja
12:00    PRZERWA NA KAW?

Sesja V    Prowadzenie: Jadwiga Skrobacka, Urz?d Miasta Kielce
12:30    Wp?yw rozwi?za? komunikacyjnych na powstawanie ha?asu drogowego i kszta?towanie ?rodowiska - dr hab. in?. Marek Iwa?ski, prof. P?k, Politechnika ?wi?tokrzyska, Kielce
12:50    Uspokojenie ruchu w centrum miasta po rewitalizacji sposobem na ograniczenie emisji ha?asu komunikacyjnego w Kielcach - Krzysztof Pawlak, Miejski Zarz?d Drg w Kielcach
13:10    Rozwi?zania urbanistyczne obni?aj?ce ha?as w miastach - dr in?. Barbara Rudno-Rudzi?ska, Politechnika Wroc?awska
13:30    Czy ekrany akustyczne s? uniwersalnym ?rodkiem ochrony przed nadmiernym ha?asem? - dr hab. Janusz Kompa?a, prof. GIG, G?wny Instytut Grnictwa, Katowice
13:50    Rola zieleni w t?umieniu ha?asu - Krystyna Berezowska-Apolinarska, Miejska Pracownia Urbanistyczna, Pozna?, dr Piotr Kokowski, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Pozna?
14:10    Funkcje ekranw zieleni w przestrzeni miejskiej - Anna Popw-Nowicka, Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc?awiu
14:30    Dyskusja podsumowuj?ca konferencj?
15:00    LUNCH

Organizatorzy zastrzegaj? sobie prawo do zmian w programie


Komentarze (0)
Napisz komentarz
Your Contact Details:
Komentarz:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img]   
:D:angry::angry-red::evil::idea::love::x:no-comments::ooo::pirate::?::(
:sleep::););)):0
Security
Proszę wpisać kod antyspamowy widoczny na obrazku.
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack