Portal akustyki profesjonalnej.

Portal akustyki profesjonalnej.

Wyszukiwarka

Najnowsze og?oszenia

Ankieta

Najbardziej interesuje Mnie...
 

U?ytkownicy online

We have 9 guests online
Strona domowa
25 kwietnia 2012 - 17. Mi?dzynarodowy Dzie? ?wiadomo?ci Zagro?enia Ha?asem


Logo International Noise Awareness DayKoniec kwietnia to idealny moment by po raz kolejny przypomnie? wszystkim o tym, jak istotna jest dba?o?? o zmys? s?uchu zarwno swj, jak i innych ludzi. Ameryka?skie Centrum S?uchu i Komunikacji (Center for Hearing and Communication), wspierane przez organizacje spo?eczne i zawodowe oraz osoby prywatne na ca?ym ?wiecie, organizuje Mi?dzynarodowy Dzie? Walki z Ha?asem (International Noise Awareness Day). Tegoroczn?, 17 edycj? INAD zaplanowano na 25 kwietnia.

Wydarzenie to ma na celu rozpowszechnianie wiedzy i ?wiadomo?ci spo?ecze?stwa na temat zagro?e? zwi?zanych z nara?eniem na ha?as. Przes?anie tego dnia jest jasne i proste - Stop ha?asowi!

W tym dniu zwr? uwag? na to jak ogromny wp?yw ma ha?as na Twoje ?ycie. Setki bada? naukowych od lat ostrzegaj? o ryzyku, jakie niesie ze sob? d?ugotrwa?e nara?enie na ha?as lub d?wi?k o nadmiernym poziomie. Ha?as, zupe?nie jak inne czynniki stresuj?ce, wi??e si? z negatywnymi psychicznymi i psychologicznymi zmianami u osb nara?onych. Problemy zdrowotne dotycz? nie tylko doros?ych, wr?cz przeciwnie. Ryzyko urazw s?uchu w?rd dzieci jest du?o wi?ksze, szczeglnie w ?rodowisku miejskim. Od najm?odszych lat s? atakowane przez ha?as w swoich domach, szko?ach i na podwrkach. ?niwo zbiera popularno?? w?rd m?odzie?y przeno?nych odtwarzaczy i moda na g?o?ne s?uchanie muzyki.

Dzi?ki wzrostowi ?wiadomo?ci spo?ecznej, ha?as w ostatnich latach nie jest ju? tolerowany jako naturalna konsekwencja rozwoju przemys?u i post?puj?cej urbanizacji. Na ?wiecie ludzie coraz cz??ciej organizuj? si? by rozwi?zywa? problem ha?asu w swoich domach i w najbli?szym s?siedztwie.

Zamanifestuj swoje poparcie. Wejd? na stron? akcji na Facebooku i poprzyj j?. Pole? swoim znajomym!

 
28 marca 2012 r. - Warszawa - Seminarium Ha?as a ?rodowisko
Do czego zobowi?zuj? inwestora programy ochrony ?rodowiska przed ha?asem? Jak zaplanowa? przedsi?wzi?cie, aby emisja ha?asu generowana przez gotow? inwestycj? nie przekroczy?a dopuszczalnych norm? W jaki sposb okre?li? czy prognozowany poziom ha?asu b?dzie mia? negatywne oddzia?ywanie na ?rodowisko?

To g?wne zagadnienia seminarium MGG Conferences Ha?as a ?rodowisko aktualny stan prawny i planowane zmiany", ktre odb?dzie si? 28 marca 2012 r. w Warszawie.
Podczas seminarium poruszone zastan? kwestie projektowanych istotnych zmian w podej?ciu do ponadnormatywnego oddzia?ywania ha?asu na ?rodowisko w przypadku istniej?cych drg, linii tramwajowych i kolejowych, lotnisk. Na przyk?adach zostan? tak?e omwione zasady wydawania decyzji o dopuszczalnym poziomie ha?asu przenikaj?cego do ?rodowiska oraz decyzji o pozwoleniu zintegrowanym.
Zagadnienia te przybli?y Ma?gorzata Wojciechowska, ekspert w zakresie prawnych i merytorycznych aspektw ochrony ?rodowiska przed ha?asem, z uwzgl?dnieniem orzecznictwa administracyjnego. Radca Ministra w Ministerstwie ?rodowiska, od lat uczestnicz?ca w pracach zwi?zanych z tworzeniem i zmianami prawa w dziedzinie ochrony ?rodowiska.
Seminarium skierowane jest do przedstawicieli firm i instytucji publicznych zajmuj?cych si? tworzeniem dokumentw na rzecz post?powa? administracyjnych z zakresu ochrony ?rodowiska. Wyk?adowca przedstawi wiele praktycznych przyk?adw i wskazwek.
Udzia? jest odp?atny. Wi?cej informacji o seminarium, w tym program i arkusz zg?oszenia mo?na znale?? na stronie http://www.mgg-conferences.pl/.

 
7-8.11.2011 - IV Oglnopolska Konferencja Szkoleniowa "Problem ha?asu w mie?cie"
LOGO ABRYSOrganizowana przy wsp?pracy Urz?du Miasta Kielce IV Oglnopolska Konferencja Szkoleniowa Problem ha?asu w mie?cie odb?dzie si? w Kielcach w dniach 7-8 listopada 2011 r. Has?em tegorocznej konferencji jest "Klimat akustyczny w przestrzeniach miejskich".
Bardzo popularne w ?rodowisku akustycznym spotkanie odb?dzie si? pod Honorowym Patronatem G?wnego Inspektora Ochrony ?rodowiska, Ligii Walki z Ha?asem oraz Prezydenta Miasta Kielce.

 
Podczas konferencji w?rd miast reprezentowanych przez uczestnikw, zostan? wylosowane niespodzianki przygotowane przez sponsora generalnego Firm? Far Data:
- kontroler ENVIRO 151 (dla gminy powy?ej 100 tysi?cy mieszka?cw)
- profesjonalna stacja meteorologiczna (dla gminy do 100 tysi?cy mieszka?cw).

Do pobrania zaproszenie na konferencj? wraz z programem. Pe?ny program prezentujemy tak?e w dalszej cz??ci artyku?u.

Serdecznie zapraszamy!

Czytaj dalej ...
 
27.02 - 02.03.2012 - Szko?a Zimowa Zwalczania Zagro?e? Wibroakustycznych po raz 40!!

Logo Polskie Towarzystwo Akustyczne Oddzia? Grno?l?skiPopularna w ?rodowisku akustycznym konferencja - Szko?a Zimowa Zwalczania Zagro?e? Wibroakustycznych - obchodzi w roku 2012 swj 40 jubileusz. Po raz kolejny naukowcy i specjali?ci z ca?ego kraju spotkaj? si? w pe?nym uroku (nie tylko zim?) Beskidzie ?l?skim.
Szko?a Zimowa jest sta?ym punktem w kalendarzu polskiej akustyki, przez co stanowi wspania?e forum wymiany do?wiadcze? i osi?gni??.

Tematyka konferencji dotyczy zagadnie?:
  • ha?asu komunikacyjnego,
  • ha?asu przemys?owego,
  • wibroakustyki maszyn,
  • akustyki pomieszcze?,
  • ochrony przed ha?asem,
oraz podobnych zagadnie?.

Na konferencji zwykle przedstawiane s? prace teoretyczne, eksperymentalne, pomiarowe i techniczne (aplikacyjne), normatywne. Cz?sto referowane s? prace b?d?ce w trakcie realizacji, nie w pe?ni zako?czone.
Program konferencji nie zosta? jeszcze zamieszczony na stronie organizatora.
Czytaj dalej ...
 
Zaproszenie na XII Nazdwyczajny Krajowy Zjazd Delegatw Ligi Walki z Ha?asem - 24 wrze?nia 2011 r.
Zapraszamy wszystkich cz?onkw Ligi Walki z Ha?asem na XII Nazdwyczajny Krajowy Zjazd Delegatw LWzH planowany na 24 wrze?nia 2011 r. (sobota) w tymczasowej siedzibie LWzH w Warszawie przy ul.Bernardy?skiej 1A lok.74 o godz. 11:00 pierwszy termin, 11:30 drugi termin.
Z uwagi na brak mo?liwo?ci refinansowania kosztw dojazdu na Zjazd, przewidujemy mo?liwo?? internetowego "udzia?u" w Zje?dzie - jako potwierdzenia cz?onkowstwa w Lidze (lub zg?oszenie akcesu do Ligi) oraz zg?oszenia propozycji i deklaracji dzia?ania - te wszystkie e-maile zostan? zarchiwizowane i do??czone do dokumentw Zjazdu.

Prosimy o potwierdzenie e-mailem swojego udzia?u w Zje?dzie - osobistego lub internetowego!
Na tym zje?dzie b?dzie si? musia?a zdecydowa? przysz?o?? Ligi - zgodnie z prawem o stowarzyszeniach - stowarzyszenie, ktre ma mniej ni? 15 cz?onkw musi ulec rozwi?zaniu! Czekamy na odzew od wszystkich, ktrzy chc? kontynuacji wieloletniej dzia?alno?ci Ligi Walki z Ha?asem. Na tym zje?dzie b?dzie trzeba zmieni? statut Ligi - dostosowa? go do obecnych realiw i mo?liwo?ci dzia?ania takiej organizacji. Koncepcja nowej struktury, zakresu i sposobw dzia?ania oraz projekt wynikaj?cego z tego statutu b?d? rozsy?ane zainteresowanym.
Czytaj dalej ...
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 8
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack