Portal akustyki profesjonalnej.

Portal akustyki profesjonalnej.

Wyszukiwarka

Najnowsze og?oszenia

Ankieta

Najbardziej interesuje Mnie...
 

U?ytkownicy online

We have 4 guests online
Strona domowa Aktualno?ci
Wpisany przez Piotr J?dzura   
Lotnisko Ok?cie - start samolotuPojawi?a si? nadzieja na uzyskanie odszkodowa? dla mieszka?cw terenw s?siaduj?cych z warszawskim Ok?ciem i le??cych w obszarze ograniczonego u?ytkowania. Po wielu miesi?cach niepewno?ci i zamieszania wok? tej sprawy s?d apelacyjny orzek?, ?e rozporz?dzenie, na mocy ktrego ustanowiono OOU dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina jest obowi?zuj?ce.
Czytaj dalej...
 
Europejska Sie? ws. Ha?asu i Zdrowia - ENNAH
Wpisany przez Piotr J?dzura   
Logo ENNAH
G?wnym celem sieci ENNAH (The European Network on Noise and Health) jest u?atwienie komunikacji naukowej, wspieranie mi?dzydyscyplinarnej dyskusji i wymiany na polu zdrowia i ha?asu

Ha?as w ?rodowisku spowodowany przez transport i dzia?alno?? zak?adw przemys?owych jest uwa?any za istotny problem lokalnego ?rodowiska w Europie. Ilo?? skarg z powodu ha?asu wzros?a w Europie od 1992 r. i szacuje si?, ?e ok. 20% ludno?ci Unii Europejskiej (blisko 80 milionw ludzi) cierpi z powodu zbyt du?ego poziomu ha?asu. Naukowcy i eksperci ds. zdrowia uwa?aj?, ?e taka sytuacja jest nie do zaakceptowania (Zielona Ksi?ga Komisji Europejskiej, Przysz?a Polityka dot. Ha?asu, Bruksela, 1996).
Czytaj dalej...
 
Nowa europejska nagroda EEA i NAS w dziedzinie ochrony przed ha?asem.
Wpisany przez Piotr J?dzura   
Logo EAAPodczas presti?owej uroczysto?ci w nocy 9 listopada w Londynie Europejska Agencja ?rodowiska (European Environment Agency - EEA) oraz Stowarzyszenie na rzecz Redukcji Ha?asu (Noise Abatement Society - NAS) og?osi?y now? europejsk? nagrod? w dziedzinie walki z ha?asem. Nagroda b?dzie przyznawana za innowacyjne rozwi?zania problemw zwi?zanych z ha?asem. Jednocze?nie EEA publikuje wytyczne dotycz?ce wp?ywu ha?asu na zdrowie ludzi.

Problem nadmiernego ha?asu od ruchu drogowego w najwi?kszych miastach Europy ha?asu dotyczy oko?o 56 milionw ludzi. Nara?enie na dzia?anie ha?asu mo?e wywo?ywa? stres i wp?ywa? na podstawowe aktywno?ci cz?owieka, takie jak sen, odpoczynek czy nauka. D?ugotrwa?e nara?enie mo?e rwnie? wywo?a? choroby tak powa?ne, jak nadci?nienie i choroby uk?adu kr??enia.
Czytaj dalej...
 
Wpisany przez Piotr J?dzura   
Pojawi?o si? nowe wydawnictwo w ofercie Instytutu Techniki Budowlanej. Instrukcja o numerze 449/2010 - W?a?ciwo?ci d?wi?koch?onne wyrobw do adaptacji akustycznej pomieszcze? i ochrony przeciwha?asowej.
W Instrukcji znajdziecie u?ywan? terminologi? i metody pomiaru w?a?ciwo?ci d?wi?koch?onnych wyrobw budowlanych. Opisano tak?e metod? wyznaczania uproszczonych parametrw oceny w?a?ciwo?ci wyrobw i jej praktyczne zastosowanie.
Czytaj dalej...
 
Wpisany przez Piotr J?dzura   
Logo Stop Noise13 stycznia w Studio Polskiego Radia odby?a si? konferencja z cyklu Stop Noise warsztaty akustyki przestrzennej. Unikalne, dopasowane do tematyki miejsce oraz optymalnie dobrana tre?? przyci?gn??y ponad setk? uczestnikw.

Poruszali?my si? w kr?gu zagadnie? dotycz?cych akustyki na zewn?trz i wewn?trz. Wraz z uznanymi ekspertami w zakresie projektowania akustycznego przeszli?my przez wszystkie najwa?niejsze kwestie zwi?zane z akustyk? w projekcie.

W fizyczne podstawy akustyki wprowadzi? dr in?. J. Motylewski prezentuj?c bazowe poj?cia, definicje oraz parametry sygna?w akustycznych zwi?zanych z akustyk? ?rodowiskow?, budowlan? i architektoniczno-urbanistyczn?. Nast?pnie p?ynnie przeszed? do kwestii zwi?zanych z rol? akustyki w ochronie ?rodowiska g?wnych zagadnie? generacji, propagacji oraz ograniczenia ha?asu w otaczaj?cej nas przestrzeni.
Wi?cej...
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 2
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack